โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สำหรับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกท่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ สำหรับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกท่าน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 กันยายน 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 905 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1. ให้บัณฑิตกรอกข้อมูลให้ชัดเจนและให้เป็นปัจจุบัน

2. เมื่อบัณฑิตส่งแบบตอบรับฉบับนี้แล้ว ขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่านเข้าระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ http://ejobs.rmutl.ac.th เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และทำการพิมพ์ผลการกรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำ นำมายื่นกับคณะกรรมการฝ่ายซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  มิฉะนั้นทางฝ่ายซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมซ้อมย่อย

3. ให้บัณฑิตนำแบบประเมินผลคุณลักษณะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการ ให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน/ผู้จัดการ กรอกแบบประเมินฯ
 บัณฑิตดาวน์โหลดแบบประเมินได้ที่ http://document.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/9xLqbinivVrlay3  และส่งแบบตอบรับแบบประเมินผลคุณลักษณะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  ผ่านทางอีเมล์ kijjakarn.cr@gmail.com 

4.กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559 โดยได้กำหนดพิธีซ้อมย่อยในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ มทร.ล้านนา เชียงราย โดยให้บัณฑิตส่งแบบตอบรับมายังมหาวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยบัณฑิตดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://document.chiangrai.rmutl.ac.th/owncloud/index.php/s/HyJIh0J5LrCgsmQ

5. รายนามผู้ประสานงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 มทร.ล้านนา เชียงราย
    4.1 คุณสุระพงษ์    โด่งดัง    Mobile  0811669660
    4.2 คุณปิยะดา       ครูบา      Mobile  0892615484
    4.3 สำนักงานกิจการนักศึกษา  Tel. 053-723989 ต่อ 1144
6. กำหนดการ การแต่งกายของบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา