โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการตลาด จัดโครงการเตรียมพร้อมนักการตลาดยุคใหม่กับกฎหมายธุรกิจค้าปลีก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรการตลาด จัดโครงการเตรียมพร้อมนักการตลาดยุคใหม่กับกฎหมายธุรกิจค้าปลีก

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 20 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 474 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            20 สิงหาคม 2560 หลักสูตรการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร. ร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือ Young Professional Retaiter (YPR) จัดโครงการเตรียมพร้อมนักการตลาดยุคใหม่กับกฎหมายธุรกิจค้าปลีก เพื่อการทำงานในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในโครงการฯ และนักศึกษาในหลักสูตรการตลาด ให้เป็นนักการตลาดยุคใหม่ที่มีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจค้าปลีกนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง บธ.2102 อาคารบริหารธุรกิจและศิลปสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย        
        
            ข่าว  :  นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
 
           ภาพ  : อาจารย์ณฐมน  ทรัพย์บุญโต

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา