โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้เรียนหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้เรียนหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 20 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 462 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล6นครเชียงราย จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้เรียนหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา โดยได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เบื้องต้น ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ดร.สุรชัย อำนวยพรเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโยธา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียน การทำงานทางด้านวิศวกรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ยังได้จัดกิจกรรมเข้าฐานให้กับนักเรียน โดยแบ่งเป็นฐานใหญ่ๆ 3 ฐานคือ ฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา และฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมโลจิสติกส์ โดยมีอาจารย์นิวัติ นวลกัน อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์เจษฎา คงชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมกันให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้ทราบถึงความถนัดและสิ่งที่ตนเองชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในสายที่ตนเองถนัด
ภาพ/ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา