โลโก้เว็บไซต์ รายงานงบทดลองประจำเดือน มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รายงานงบทดลองประจำเดือน มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 268 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                        กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

1. กค 0423.3
2. งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2559- มิถุนายน 2560
3. งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2560
4.รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2560 
5. รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
6. รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560
7. รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
8. งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560   
9. งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 
10. งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
11. รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 
12. รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
13. รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
14. รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
15. รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
16. รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
17. รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
18. รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง(เงินสดและเงินฝากธนาคาร)
19.รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
20.รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
21.รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
22.รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562
23.รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
24.รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562
25.รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
26.รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
27.รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
28.รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
29.รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562
30.รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา