โลโก้เว็บไซต์ MG รุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา นำคุณค่าสู่ชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

MG รุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา นำคุณค่าสู่ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 327 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             6 สิงหาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ ระดับปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่องและระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย จัดกิจกรรม MG รุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา นำคุณค่าสู่ชุมชน โดยจัดกิจกรรม "การฝึกอบรมการทำน้ำยาซักผ้า" ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดหัวฝาย อ.พาน จ.เชียงราย ภายใต้โครงการ MG Inspiring Thoughts 2017” ในรายวิชาการบริหารโครงการและภาวะผู้นำ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีอาจารย์ธนีนุช เร็วการ เป็นที่ปรึกษาโครงการ

             ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย        
             ภาพ : นางสาวหนึ่งฤทัย ชอบจิตต์/ นางสาวกฤษณา แก้วสืบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา