โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการสร้างฐานข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร(สายวิชาการ) ครั้งที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการสร้างฐานข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร(สายวิชาการ) ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 5 สิงหาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 206 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                งานทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ชรจัดโครงการสร้างฐานข้อมูลการพัฒนาตนเองของบุคลากร(สายวิชาการ) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายอังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มทร. ล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ในด้านการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคมและการกำหนดตัวบ่งชี้ต่อการประเมินคุณภาพของการศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม บธ.2102 อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย

                ข่าว/ ภาพ : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา