โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนชาวอำเภอพานบริจาคเลือดในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอพาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เชิญชวนชาวอำเภอพานบริจาคเลือดในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอพาน


             เนื่องด้วยเหลากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กำหนดรับบริจาคโลหิตในอำเภอพาน ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00  น. ณ หอประชุมอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จึงขอเชิญชวนผู้ที่ประสงค์ต้องการบริจาคเลือกสามารถบริจาคเลือกได้ในวันเวลาดังกล่าว