โลโก้เว็บไซต์ MOU โครงการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงอุดมศึกษา วิทยาลัยเวียงป่าเป้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

MOU โครงการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงอุดมศึกษา วิทยาลัยเวียงป่าเป้า

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 15 กรกฎาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 407 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2560) ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ(MOU)กับ นายเรวัตร แก้วทองมูล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ในการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงอุดมศึกษา (STEM) พร้อมทั้งเข้าดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมอาทิ กิจกรรมหอคอย กิจกรรมเค้ก กิจกรรมเรือมหาสมบัติและกิจกรรม Straw roller coaster ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า โดยเป็นกิจกรรมที่เน้นการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้นักศึกได้ฝึกกระบวนการการคิด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช่ในการดำเนินชีวิต โดยใช้หลักต่างๆข้างต้น ณ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท
ภาพ:ทีมงานโครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง (STEM)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา