โลโก้เว็บไซต์ MOU โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านปางขอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

MOU โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตบ้านปางขอน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 478 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปฎิบัติราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน กรณีบ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือการเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาการบริหารจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวบ้านปางขอน หมู่ที่ 7 สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบ้านปางขอน โดยมีนายประสิทธิ์ แซ่หมี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู นายเสรี ศรีธิเลิศ ผู้จัดการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริฯ นายจีรศักดิ์ แสนขัติ ผู้ประสานงานสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริฯ และนางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางขอน เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ณ บ้านปางขอน 
สำหรับโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชน กรณีบ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายนี้ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสร้างตราสินให้ให้กับกาแฟบางขอน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการขยะในหมู่บ้าน เป็นต้น

ข่าว : นางสาวกิ่งกานต์  สาริวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา