โลโก้เว็บไซต์ MOU โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนพานพิทยาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

MOU โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนพานพิทยาคม


วันนี้ (6 กรกฎาคม 2560) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และนายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และ โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย ในการดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าไปดำเนินการจัดกิจกรรม STEM ให้กับนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งเป็นการบูรณาการเรียนโดยเอาความรู้ทางด้ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้ารวมกัน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกระบวนการคิดวิเคราะห์ การวางแผน และเรียนรู้การทำงานในแต่ละสายวิชาชีพ เพื่อให้นักเรียนสามารถเห็นได้ถึงลักษณะการทำงานในอนาคตที่ตนเองชอบและต้องการประกอบอาชีพนั้นในอนาคต
ข่าว/ภาพ:นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท