โลโก้เว็บไซต์ นศ.การตลาดเข้าศึกษาดูงาน ในรายวิชาการตาดเพื่อสิ่งแวดล้อม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การตลาดเข้าศึกษาดูงาน ในรายวิชาการตาดเพื่อสิ่งแวดล้อม


วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ณฐมน ทรัพย์บุญโต อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาสาขาการตลาดที่เรียนในรายวิชาการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กาแฟสดดอยมะค่า ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เพื่อศึกษาการทำธุรกิจในอนาคตตามวิถีพอเพียงอย่างยั่งยืนและเรียนรู้แนวการทำการเกษตรทฤษฏีใหม่เศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยมีคุณสุภจินท์ คำสมุทร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ 
ข่าว:นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท
ภาพ:อาจารย์ณฐมน ทรัพย์บุญโต