โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เคลื่อนไหว สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เคลื่อนไหว สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)


สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


รับชมสื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560 ได้ที่นี่