โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง STEM | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง STEM

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                วันที่ 21 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง STEM ณ โรงเรียนพานพิทยาคมและโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม โดยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่มกิจกรรม คือ กลุ่มหอคอย กลุ่มขนมเค้กและกลุ่มเรือมหาสมบัติ โดยกิจกรรมเป็นการบูรณาการความรู้ระหว่าง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้ารวมกัน นอกจากนี้ยังได้สอดแทรกความรู้ทางด้านธุรกิจเข้าไปด้วย ทำให้เกิดกระบวนการการวางแผน การแบ่งงาน การแก้ไขปัญหาเฉาะหน้าและรู้จักการทำงานเป็นทีม โดยทีมงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง STEM จะประกอบคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ด้วย
                 ข่าว:นางกิ่งกานต์ สาริวาท
                 ภาพ: นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท/ทีมงานโครงการ STEMออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา