โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. ได้รับรางวัล บทความดีเด่น การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. ได้รับรางวัล บทความดีเด่น การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 มิถุนายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 898 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13 (13TH CONFERENCE ON ENERGY NETWORK OF THAILAND) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์และนักศึกษามีโอกาสในการนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานในสาขา ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของการวิจัยพัฒนา และการเผยแพร่ความรู้ ระหว่างนักวิจัย สถาบัน ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมพลังงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป
          ดร.อนนท์ นำอิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกชัย ชัยดี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วย นายธเนศ ศรีพรม และนายพุฒิพงษ์ เบ็ญชา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า นำเสนอผลงานเชิงวิชาการ ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 เรื่องการออกแบบและสร้างอินเวอร์เตอร์รูปคลื่นไซน์ความถี่สูงโดยใช้เทคนิคยูนิโพลาร์เอสพีดับเบิลยูเอ็มสำหรับวงจรส่งกำลังไฟฟ้าไร้สาย และได้รับรางวัล "บทความดีเด่น" สาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมด้านพลังงาน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

           ข่าว   :  นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
           ภาพ  :  ดร.อนนท์  นำอิน, https://www.facebook.com/ENETThomeออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา