โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 514 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำวิจัยเชิงพื้นที่/ เชิงประเด็นอย่างไร นำไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 จัดโดย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของนักวิจัย นักวิชาการ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบน ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ ในการวิจัยเชิงพื้นที่/เชิงประเด็น และการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์วิจัย ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งจะทำให้เกิดแรงจูงใจในการผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชน 2.4 และต่อยอดไปสู่ Start Up ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

          ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
          ภาพ : ดร.นิอร  สิริมงคลเลิศกุล, อ.ภีราวิชญ์  ชัยมาลา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา