โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการแก่บุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการแก่บุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 176 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          งานทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา ชร.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ชร. เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่ให้ความรู้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ในด้านการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ อาทิเช่น คุณโสมวรรณ ทิพจร และคุณธีรศักดิ์ นรรัตน์ งานวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงราย, รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ มทร.ล้านนา เชียงใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ไชยโรจน์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคมและการกำหนดตัวบ่งชี้ต่อการประเมินคุณภาพของการศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม บธ.2102 อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ชร.
             ภาพ/ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย
                ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา