โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการ ครั้งที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กำหนดการ ครั้งที่ 1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 263 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการ ครั้งที่ 1
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ
ระหว่าง วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุม บธ. 2102 อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560
เวลา 8.00-8.30 น.       ลงทะเบียน
เวลา 8.30-9.30 น.       ประธานกล่าวเปิดในพิธี พร้อมมอบนโยบายการสร้างฐานข้อมูลการพัฒนาตนเองของ
                            บุคลากร
โดย รองอธิการบดี ผศ.อุดม สุธาคำ
เวลา 09.30-10.30       การใช้งาน ระบบแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan
                                   : IDP)โดย คุณโสมวรรณ ทิพจร และคุณธีรศักดิ์ นรรัตน์
เวลา 10.30-10.45       รับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45-12.00       การใช้งาน ระบบแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan
                                    :IDPโดย คุณโสมวรรณ ทิพจร และคุณธีรศักดิ์ นรรัตน์
เวลา 12.00-13.00       รับประทานอาหาร
เวลา 13.00-14.30       บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการสอน เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”
                             โดย รองศาสตราจารย์. ดร.ปาริชาติ  บัวเจริญ  มทร. ล้านนาเชียงใหม่

เวลา
14.30-14.45       รับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.45-17.00       บรรยาย เรื่อง “การแบ่งหน่วยเรียน การสร้างโครงการสอนไม่ยากอย่างที่คิด”
                             โดย รองศาสตราจารย์. ดร.ปาริชาติ  บัวเจริญ  มทร. ล้านนาเชียงใหม่
อภิปราย ถาม-ตอบ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน 


วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560
เวลา 8.30-9.00 น.       ลงทะเบียน
เวลา 9.00-10.30         เรื่อง "เขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติและ
                             จรรยาบรรณการวิจัย" 
โดย รองศาสตราจารย์. ดร.ผณินทรา ธีรานนท์
                             ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา
เวลา 10.30-10.45        รับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45-12.00        เรื่อง "เกณฑ์ ขั้นตอนการขอตำแหน่ง”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ไชยโรจน์ 
                             มทร. ล้านนาเชียงใหม่
เวลา 12.00-13.00        รับประทานอาหาร
เวลา 13.00-17.00        แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ (เพื่อ Work Shop)
                             รองศาสตราจารย์. ดร.ปาริชาติ  บัวเจริญ
                                    กลุ่ม 1  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
                                    โดย ทีมคณะกรรมการพี้เลี้ยง
                                    อภิปราย ถาม-ตอบ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน
                                    กลุ่ม 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า+อิเล็กทรอนิกส์+อุตสาหการ+โยธา)
                                    โดย ทีมคณะกรรมการพี้เลี้ยง
                                    อภิปราย ถาม-ตอบ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน

                         กลุ่ม 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
                    โดย ผศ.เอมอร ไชยโรจน์ / ทีมคณะกรรมการพี้เลี้ยง
                              อภิปราย ถาม-ตอบ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน
เวลา 14.3014.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
(วิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลง )


วันพุธ  ที่  
24 พฤษภาคม 2560
เวลา 8.30-9.00 น.          ลงทะเบียน
เวลา 9.00-10.30            เรื่อง "เทคนิคการเลือกวารสารระดับชาติและนานาชาติ เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัย”
 
                              โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พานิช อินต๊ะ  มทร. ล้านนาเชียงใหม่
เวลา 10.30-10.45           รับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45-12.00           แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ (เพื่อ Work Shop)
                           
กลุ่ม 1  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
                           โดย ทีมคณะกรรมการพี้เลี้ยง
                           อภิปราย ถาม-ตอบ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน
                           กลุ่ม 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า+อิเล็กทรอนิกส์+อุตสาหการ+โยธา)
                           โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พานิช อินต๊ะ/ทีมคณะกรรมการพี้เลี้ยง
                           อภิปราย ถาม-ตอบ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน
                           กลุ่ม 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
                           โดย ผศ.เอมอร ไชยโรจน์ / ทีมคณะกรรมการพี้เลี้ยง
                           อภิปราย ถาม-ตอบ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน
เวลา 12.00-13.00           รับประทานอาหาร
เวลา 13.00-17.00           แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ (เพื่อ Work Shop)
                           
กลุ่ม 1  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
                           โดย ทีมคณะกรรมการพี้เลี้ยง
                           อภิปราย ถาม-ตอบ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน
                           กลุ่ม 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า+อิเล็กทรอนิกส์+อุตสาหการ+โยธา)
                           โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พานิช อินต๊ะ/ทีมคณะกรรมการพี้เลี้ยง
                           อภิปราย ถาม-ตอบ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน
                           
กลุ่ม 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
                           โดย ผศ.เอมอร ไชยโรจน์ / ทีมคณะกรรมการพี้เลี้ยง
                           อภิปราย ถาม-ตอบ ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน
เวลา 14.3014.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
(วิทยากร อาจมีการเปลี่ยนแปลง )


**หมายเหตุ**
เอกสารและอุปกรณ์ที่อาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนาเตรียมมาในวันที่
22-24 พฤษภาคม 2560
1. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
2. ปลั๊กไฟ
3. คำอธิบายรายวิชาที่จะเสนอขอ(โครงการสอน)
4.  ให้ทำวัตถุประสงค์
5. ให้ทำหน่วยเรียน
6. งานวิจัยที่จะเขียนเป็นบทความ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา