โลโก้เว็บไซต์ กำหนดวันทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กำหนดวันทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 พฤษภาคม 2560 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 260 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


 กำหนดวันทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  ชั้นปีสุดท้าย 
ปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560


กลุ่มที่ 1   เวลา 09.00 น. – 11.30 นสถานที่ใช้ในการสอบ 

ห้องประชุมกาสะลอง  ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ

บช.บ การบัญชี  4 ปี
รหัส 56
บช.บ การบัญชี เทียบโอน
รหัส 58
บธ.บ การจัดการ เทียบโอน
รหัส 58
บธ.บ ระบบสารสนเทศ 4 ปี
รหัส 56
บธ.บ ระบบสารสนเทศ เทียบโอน 
รหัส 58
ศศ.บ การท่องเที่ยว 4 ปี
รหัส 56


สถานที่ใช้ในการสอบ ห้องสอบ  ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

 บธ.บ การจัดการ 4 ปี 
 รหัส 56

           

สถานที่ใช้ในการสอบ ห้องสอบ  ชั้น 6 อาคารวิทยบริการ                

บธ.บ การตลาด 4 ปี 
รหัส 56
บธ.บ การตลาด เทียบโอน
 รหัส 58


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มที่ 2   เวลา 13.00 น. – 15.30 น. 

สถานที่ใช้ในการสอบ ห้องสอบ  ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

วศ.บ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ปี
รหัส 56
วศ.บ วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4 ปี
รหัส 56
วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอน สมทบ
รหัส 57


สถานที่ใช้ในการสอบ ห้องสอบ  ชั้น 6 อาคารวิทยบริการ

วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี
รหัส 56
วศ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอน ปกติ
รหัส 57


สถานที่ใช้ในการสอบ ห้องประชุมกาสะลอง  ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ

วศ.บ วิศวกรรมไฟฟ้า เทีนบโอน ปกติ
รหัส 57
วศ.บ วิศวกรรมไฟฟ้า เทีนบโอน สมทบ
รหัส 57
วศ.บ วิศวกรรมโยธา เทีนบโอน ปกติ
รหัส 57
วศ.บ วิศวกรรมโยธา เทียบโอน สมทบ
รหัส 57
วศ.บ วิศวกรรมโยธา 4 ปี
รหัส 56
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา