โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ชร. จัดเสวนาระดมความคิดเห็นประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ชร. จัดเสวนาระดมความคิดเห็นประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 283 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา หัวหน้าโครงการวิจัยพร้อมด้วยคณะวิจัยประกอบด้วย ผศ.ราเชนทร์ ชูศรี ดร.ปองสุข ศรีชัยและ อ.สุภัทรจิตต์ มะโนสด และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 จัดการอบรมเสวนาประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด โครงการจัดตั้งกลุ่มวิจัย กรณีศึกษา การส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ดในจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมวิทยาเบื้องต้นในรายวิชาพุทธศาสนาและปฏิมารวิทยา โดยมีพระครูโสภณศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เจ้าคณะตำบลเวียง เขต 1 เป็นผู้รับรับผิดชอบหลักในการจัดงานตักบาตรเป็งปุ๊ดร่วมกับเทศบาลนคร เชียงราย และให้ความรู้ในเรื่องของการตักบาตรเป็งปุ๊ด และได้รับเกียรติจาก นักวิชาการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย มัคทายกวัดมิ่งเมืองและผู้จัดการร้านฟ้อน โปรดักชั่น ร่วมเสวนาในครั้งนี้ และในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 คณะอาจารย์ได้นำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อศึกษาขั้นตอนกระบวนการตักบาตรเป็งปุ๊ดในวันพิธีจริงตั้งแต่เริมต้นจนเสร็จสิ้นพิธี ณ วัดมิ่งเมือง ต.เวียง อ.เมือง จ. เชียงราย
          ข่าว  : นางสาวพัชราภรณ์  คำสร้อย

          ภาพ/ที่มาของข่าว : อ.ภีราวิชญ์  ชัยมาลา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา