โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 260 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560


กำหนดการ สำหรับนักศึกษาใหม่

รายการ
วันที่/ เวลา
สถานที่
1.ชำระค่าลงทะเบียน (สำหรับประเภทรับตรง รอบ 2 และ3)
12 – 16 พฤษภาคม 2560

 ดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียน http://regis2.rmutl.ac.th/entrance60/regispay/
เพื่อชำระเงิน ณ ธนาคาร กสิกรไทยและเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา

2.กรอกประวัตินักศึกษาใหม่
15 – 19 พฤษภาคม 2560

regis2015.rmutl.ac.th

3.เรียนปรับพื้นฐาน *
15 – 19 พฤษภาคม 2560
 ลงทะเบียน ที่อาคารอำนวยการ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 08.30 น
4.รายงานตัวนักศึกษาใหม่พร้อมทั้งพิมพ์ประวัติ
26 พฤษภาคม 2560
หมายเหตุรายละเอียดด้านล่าง
5.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
26 พฤษภาคม 2560
 หมายเหตุรายละเอียดด้านล่าง
6.อบรมจริยธรรมหรือกิจกรรมอื่น ๆ
22 – 25 พฤษภาคม 2560
หมายเหตุรายละเอียดด้านล่าง
7.เปิดภาคเรียน
29 พฤษภาคม 2560
 หมายเหตุ 

1.เรียนปรับพื้นฐาน 15 – 19 พฤษภาคม 2560 (ลงทะเบียน ณ อาคารอำนวยการวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 08.30 น. (แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาใหม่หรือชุดนักศึกษาจากสถาบันเดิม)

2. อบรมจริยธรรม วันที่ 22 – 25 พฤษภาคม  2560

3. รายงานตัวนักศึกษาใหม่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 (แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา)

- คณะวิศวกรรมศาสตร์   เวลา 08.00 น. – 12.00 น. 

        - คณะบริหารธุรกิจ ฯ   เวลา 13.30 น. – 15.00 น

เอกสารที่ใช้สำหรับรายงานตัว   

3.1. เอกสารรายงานตัวที่กรอกผ่านระบบทะเบียนกลาง regis2015.rmutl.ac.th 

3.2. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ของนักศึกษาและผู้ปกครองอย่างละ 2 ฉบับ

3.3.สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ ขนาดกระดาษ A4 จำนวน 3 ฉบับ

4. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 (แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา)

  - คณะบริหารธุรกิจฯ เวลา 08.00 น. – 12.00 น

 .- คณะวิศวกรรมศาสตร์        เวลา 12.30 น. – 16.00 น.    
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา