โลโก้เว็บไซต์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 พฤษภาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 249 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
***************************************************

                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

          ๑.  รถตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๒   คัน

๒.  รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑   คัน

 

                    ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 16 พฤษภาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
1. ประกาศ
2. เอกสารประกวดราคา
3. TOR รถตู้โดยสาร
4. ปปช.7 รถตู้โดยสาร
5. TOR รถบรรทุก
6. ปปช. รถบรรทุก

                           กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๖๐
 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ 
สถานที่ติดต่อ            งานพัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
โทรศัพท์                   0-53723972 ต่อ 1231
โทรสาร                     0-53723977-8
เว็บไซด์                    http://www.chiangrai.rmutl.ac.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา