โลโก้เว็บไซต์ โครงการสิงห์ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดสันป่าสัก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการสิงห์ราชมงคลอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดสันป่าสัก

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 23 เมษายน 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 368 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          โครงการ “สิงห์ราชมงคล อาสาพัฒนาชุมชน” นำโดยอาจารย์พีรวัตร ลือสัก หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ นำนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1-2 ออกค่ายตามโครงการ “สิงห์ราชมงคล อาสาพัฒนาชุมชน” ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนวัดสันป่าสัก ต. ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ. ลำพูน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้ใช้งานได้ตามปกติ และสร้างศาลา ๖ เหลี่ยม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๒ หลัง รวมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายภาคสนาม จำนวน ๑๐ ชนิด เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับทางโรงเรียน และชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้การปฏิบัติงานนอกห้องเรียน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ให้กับนักศึกษา ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา