โลโก้เว็บไซต์ รับนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รับนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2560 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 574 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   


  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี ประเภทรับตรง(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

สาขาที่เปิดรับสมัคร
1. วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง 4ปี
2.วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4ปี
3.วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - อิเล็กทรอนิกส์ 4ปี
4.วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4ปี
5.วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมโลจีสติกส์ (4ปี)
6.บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี)
7.บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี)
8.บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการโลจิสติกส์ (4ปี)
9.บช.บ.การบัญชี - การบัญชี (4ปี)
10.บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ (4ปี) 
11.วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอนปกติ 
12.วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - อิเล็กทรอนิกส์ เทียบโอนปกติ
13.วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอนปกติ 
14.วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง เทียบโอน ภาคพิเศษ
15.บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด เทียบโอนปกติ
16.บช.บ.การบัญชี - การบัญชี เทียบโอน ปกติ 
17.บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ เทียบโอนปกติ 
18.บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ - การจัดการสารสนเทศ เทียบโอนปกติ 

 

เอกสารหลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว (สำหรับติดใบสมัคร) จำนวน 2 ใบ
3. ใบรายงานผลการศึกษา(จนถึงภาคเรียนล่าสุด)จำนวน 1 ใบ
4. ค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

กำหนดการ การรับสมัคร

รายการ
วันที่/ เวลา
สถานที่
1.รับสมัครด้วยตนเอง (เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์)
4 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560

งานวิชาการ อาคารอำนวยการ

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 2 พฤษภาคม 2560

www.chiangrai.rmutl.ac.th

3.สอบสัมภาษณ์    

4 พฤษภาคม 2560
ห้องพักอาจารย์ ประจำสาขา
4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
9 พฤษภาคม 2560
www.chiangrai.rmutl.ac.th
5.ชำระค่าลงทะเบียน
12 – 14 พฤษภาคม 2560
 ดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียน entrance.rmutl.ac.th/home
เพื่อชำระเงิน ณ ธนาคาร กสิกรไทยและเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
6.เรียนปรับพื้นฐาน *
15 – 19 พฤษภาคม 2560
 
7.รายงานตัวนักศึกษาใหม่พร้อมทั้งพิมพ์ประวัติ
26 พฤษภาคม 2560
www.chiangrai.rmutl.ac.th
8.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
26 พฤษภาคม 2560
 
9.อบรมจริยธรรมหรือกิจกรรมอื่น ๆ
22 – 25 พฤษภาคม 2560
www.chiangrai.rmutl.ac.th
10.เปิดภาคเรียน
29 พฤษภาคม 2560
 

**** ตารางเรียนปรับพื้นฐาน อยู่ในระหว่างดำเนินการ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ที่ http://www.chiangrai.rmutl.ac.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา