โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-04-21

รับนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม)
ศุกร์ 21 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี ประเภทรับตรง(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ สาขาที่เปิดรับสมัคร >> อ่านต่อ


ขออนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์
ศุกร์ 21 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายด้วยการเดิน - วิ่ง  โดยนำรายได้จาการจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโ... >> อ่านต่อ


กรอกข้อมูลนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560
ศุกร์ 21 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 นักศึกษา ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2560 สามารถเข้ากรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาได้ที่ https://regis.rmutl.ac.th/student/login โดยใช้ User : รหัสนักศึกษา  (60xxxxxxxxx-x)          Password : หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้นักศึกษาสั่งพิมพ์ข้อมูล เพื่อนำมาส่งในวันรายงานตัว วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ****ตรวจสอบรหัสนักศึกษาได้ >> อ่านต่อ


หลักสูตรการตลาด จัดสัมมนาทางวิชาการ Thailand 4.0
ศุกร์ 21 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง " โอกาสทางการขาย ความท้าทาย (Thailand 4.0) และหัวใจสู่ความสำเร็จ " ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่4 โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็น Thailand 4.0 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวกับ Thailand 4.0 รวมทั้งมองทิศทางของเศรษฐกิจของประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อวันที่ 21 เมษายน... >> อ่านต่อ


อบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ที่ปรึกษาในโครงการ Star Up” ปี 2559
ศุกร์ 21 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ (21 เมษายน 2560) เวลา 9.00 น. กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ที่ปรึกษา ระดับผู้ประกอบการใหม่ ในโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Star Up” ปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากคุณจิรวุฒิ ชัยพันธ์ ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การกู้ยืมเงินจากสถาบันเพื่อนำมาประกอบธุรกิจ และคุณนิรันดร์ ชุมพลอนันต์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ ให้แก่อาจารยืและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา