โลโก้เว็บไซต์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 234 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 อาจารย์ทัดมนู โพธิสารัตน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และนำเสนอสรุปผลการดำเนินโครงการ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา