โลโก้เว็บไซต์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”
    เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 อาจารย์ทัดมนู โพธิสารัตน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา