โลโก้เว็บไซต์ โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มีนาคม 2560 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรหรือผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ดังนี้
๑. ระดับประประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาธุรกิจการค้าปลีก ในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ ๒๐ ศูนย์ทั่วประเทศ ตลอดหลักสูตร จำนวน ๒๕๐ ทุน
๒. ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจการค้าใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และหน่วยงานการเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ ๑๒ แห่ง ทั่วประเทศ ตลอดหลักสูตร จำนวน ๑๐๐ ทุน
โดยผู้ที่จบการศึกษามาแล้วจะมีงานทำ แน่นอน ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ โทร ๐๖๓ – ๒๔๖ ๖๒๔๑ , ๐๒ – ๘๓๕ ๒๕๕๕ ต่อ ๓๕๗๔ ภายในวันที่ ๓ๆ มีนาคม ๒๕๖๐


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา