โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2017-03-28

หาแนวทางการจัดการเรียนสอน การจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ
อังคาร 28 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เข้าปรึกษาหารือแนวทางการจัดการเรียนสอน การจัดกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษกับแผนกภาษาตะวันออกและศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร นักเรียนของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานและศูนย์เด็กเล็ก ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ชร.เข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขภาคเหนือตอนบน
อังคาร 28 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ ชูศรี อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขภาคเหนือตอนบน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างสุขภาวะองค์กรภายในจังหวัดพะเยา แพร่ น่าน เชียงรายและอุตรดิตถ์ จึงได้จัดกิจกรรมเวทีสานเสวนาเรื่อง “การสร้างองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0” เผยแพร่แนวคิดองค์... >> อ่านต่อ


การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ปี 2557- 2561
อังคาร 28 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

    วันนี้ (28 มีนาคม 2560) เวลา 9.00 น. งานยุทธศาสตร์และแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ปี 2557- 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


การประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 91 (3/2560)
อังคาร 28 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ (28 มีนาคม 2560) เวลา 9.00 น. อาจารย์อัศรา  โรจนพิบูลธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 91 (3/2560) ณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ >> อ่านต่อ


โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากร
อังคาร 28 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

            ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรหรือผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ดังนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา