โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร.  เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความรู้และความเข้าใจในการประเมินระดับคุณธรรมความโปร่งใส | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความรู้และความเข้าใจในการประเมินระดับคุณธรรมความโปร่งใส

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มีนาคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 256 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความรู้และความเข้าใจในการประเมินระดับคุณธรรมความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อวางแผนการทำงานกับข้าราชการและพนักงานของรัฐ ในหน่วยงานการวางแผนการดำเนินงานให้องค์กรมีระดับคุณธรรมความโปร่งใสและพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้มีค่าคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา