โลโก้เว็บไซต์ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเช่าพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเช่าพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัย


ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเช่าพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัย

            ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์ที่จะรับบุคคลเพื่อเข้าเช่าพื้นที่ สำหรับประกอบการขายของชำ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และให้บริการทั่วไป ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ