โลโก้เว็บไซต์ ตารางสอน 2/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ตารางสอน 2/2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 มกราคม 2560 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 153 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

    สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
        - หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า(ค.อ.บ.,วศ.บ.)
        - หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์        
        - ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม,วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์
    สาขาวิศวกรรมโยธา
        - หลักสูตรวิศวกรรมโยธา

    สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
        - หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

    สาขาบริหารธุรกิจ   
        - หลักสูตรการจัดการ
        - หลักสูตรการตลาด
        - หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

    สาขาการบัญชี
         - หลักสูตรการบัญชี

    สาขาศิลปศาสตร์
         -  หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
         -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                
         -  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
         -  กลุ่มภาษาตะวันออกและภาษาตะวันตก 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

         - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
         - หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  (รออัพเดท) 
         - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (รออัพเดท) 


  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา