โลโก้เว็บไซต์ นศ.วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการเข้าร่วมการอบรม WMS | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการเข้าร่วมการอบรม WMS

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มกราคม 2560 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 507 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ และหลักสูตรการจัดการ มทร.ล้านนา เชียงราย นำนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ชั้นปีที่ 4.4 และนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์หลักสูตรการจัดการชั้นปีที่ 4.4 เดินทางเข้าร่วมการอบรมการใช้งานโปรแกรมการควบคุมคลังสินค้า(WMS) และการขับรถโฟล์คลิฟ โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าเยี่ยมชมการอบรมของนักศึกษา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2559 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน โดยมี ผศ.ราเชนทร์ ชูศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการ, อาจารย์นายสมควร สงวนแพง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์, อาจารย์กำพล จินตอมรชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ และอาจารย์สุจิตตา หงษ์ทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการและวิศวกรรมโลจิสติกส์ มทร.ล้านนา เชียงราย ผู้ควบคุมทีมนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา