โลโก้เว็บไซต์ นศ.การบัญชี ลำปางรับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาชีพทางด้านบัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การบัญชี ลำปางรับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาชีพทางด้านบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 432 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาชีพทางด้านบัญชี ในงาน  management fair ครั้งที่ 9เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง    สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ส่งนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 2 ทีม ได้แก่ทีมระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผู้เข้าแข่งขันจำนวน 18 ทีมได้รับมอบโลห์เกียรติยศและทุนการศึกษาจำนวน 1‚500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ประกอบด้วย นางสาววิสายะ แมคคาน  นางสาวสวนีย์ มุงเมือง  นางสาวกาญจนา ชิ้นวงศ์กร  และทีมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากผู้เข้าแข่งขัน 18 ทีม  และทีมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผู้เข้าแข่งขัน 11 ทีม รับมอบโล่ห์เกียติยศและทุนกาศึกษาจำนวน 1‚000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรประกอบด้วย นางสาวปภัสรา ปัญญาดี  นางสาวนฤมล คำอ่อง นางสาวสุลีวัลย์ กันทะวงศ์  โดยมี ดร.ปัญจพร ศรีชนาพันธ์ และ อาจารย์ณัฐยา สักเส็ด เป็นผู้ควบคุมทีม กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนของมหามหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สามารถนำความรู้มาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ภาพ/ข้อมูล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง)

   

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา