โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การท่องเที่ยวตามรอยพ่อ : การจัดการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้พึ่งตนเองและเศรษฐกิจพอเพียง”  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การท่องเที่ยวตามรอยพ่อ : การจัดการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้พึ่งตนเองและเศรษฐกิจพอเพียง”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2559 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จัดสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2559 The 5 th Tourism Imaginations 2016 โดยเชิญ อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การท่องเที่ยวตามรอยพ่อ : การจัดการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้พึ่งตนเองและเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ข่วงกิจกรรม สำนักวิชาการท่องเที่ยว มร.ชร. และได้เชิญอาจารย์และนักศึกษา กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ปลูกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพให้คงอยู่อย่างยั่งยืน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา