โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ แจ้งบัณฑิตปีการศึกษา 2558 ที่มีงานทำแล้ว ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ แจ้งบัณฑิตปีการศึกษา 2558 ที่มีงานทำแล้ว ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 พฤศจิกายน 2559 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ แจ้งบัณฑิตปีการศึกษา 2558 ที่มีงานทำแล้ว

              ขอความร่วมมือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำ(ยกเว้นบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ/เป็นเจ้าของกิจการ)

ทั้งนี้ขอให้บัณฑิตนำหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการไปให้ผู้บังคับบัญชาของท่าน

              โดยบัณฑิตสามารถดาวน์โหลดหนังสือขอความอนุเคราะห์ได้ที่ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2016/11/20161123142139_53148.pdf เพื่อนำไปยื่นให้ผู้บังคับบัญชาของท่าน

              ซึ่งแบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินวัดผลหลักสูตรของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาในการเรียนการสอนในรุ่นต่อๆไป


ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา