โลโก้เว็บไซต์ ประกาศปรับปรุงร่างขอบเขตของซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน อาคารเรียนรวม และห้องปฎิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศปรับปรุงร่างขอบเขตของซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน อาคารเรียนรวม และห้องปฎิบัติการพร้อมครุภัณฑ์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤศจิกายน 2559 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในการเผยแพร่ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯเพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ฯ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏว่า มีข้อวิจารณ์ ในประเด็นดังนี้

                   ๑.   รายการที่ ๑ โต๊ะอาจารย์ ข้อที่ ๑.๙

                   ๒.   รายการที่ ๒ เก้าอี้อาจารย์ ข้อที ๒.๘

                   ๓.   รายการที่ ๓ โต๊ะนักเรียน ข้อที่ ๓.๕

                   ๔.   รายการที่ ๔ เก้าอี้นักเรียน ข้อที่ ๔.๖

                   ๕.   รายการที่ ๖ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ข้อที่ ๖.๓ และข้อที่ ๖.๒๑     


    ระยะเวลาในการส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ : 16 พฤศจิกายน 2559 - 22 พฤศจิกายน 2559 
สามารถส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่ 
    งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา เชียงราย
โทรศัพท์  053-723972-6 ต่อ 1231
โทรสาร   053-723977-8  ต่อ 1231
เว็ปไซค์   
www.chaingrai.rmutl.ac.th
E-mail    kanungnart@rmutl.ac.th / kanungart@gmail.com

เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม

1. TOR ครุภัณฑ์อาคารเรียนรวมปรับปรุงใหม่

2. ราคากลาง อาคารเรียนรวม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา