โลโก้เว็บไซต์ อพ.สธ. ตรวจติดตามโครงการประจำปี 2567 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อพ.สธ. ตรวจติดตามโครงการประจำปี 2567 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 53 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  วันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี  ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. , รองศาสตราจารย์สุนทร  วิทยาคุณ กรรมการตรวจติดตาม และคณะ เข้ารับฟังและลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการของ อพ.สธ. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีหัวหน้าโครงการรายงานผลการดำเนินงาน  ประกอบด้วย
1 โครงการศึกษาการเจริญเติบโตในสภาพแปลงปลูกของต้นน้อยหน่าเครือและต้นตีนฮุ้งดอย
     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์
            อาจารย์สุจิตรา  จีนะวงษ์
            ดร.นิติศักดิ์   เจริญรูป
            ดร.วรีวรรณ  เจริญรูป
2. โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาฟิล์มแป้งมันกลอยเพื่อใช้เป็นวัสดุปิดแผล
      โดย  ดร.ปภาวดี  เนตรสุวรรณ
             ดร.กรุณา  ใจนนถีย์
             ดร.รัตนาพร  นรรัตน์
3. โครงการการศึกษาการดูดซับคาร์บอนของต้นไม้ กรณีศึกษาต้นไม้ในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช
      โดย  อาจารย์สุจิตรา  จีนะวงษ์
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์
             ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิติพงษ์  สมไชยวงค์
             นางสาววรินยา  อุโมงค์
4.โครงการการเพิ่มเศักยภาพมันเลือดด้วยการสกัดสีสำหรับงานย้อมผ้า
      โดย  ดร.กรุณา  ใจนนถีย์
             ดร.ปภาวดี  เนตรสุวรรณออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา