โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มีนาคม 2567 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 57 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    วันที่ 26 มีนาคม 2567 คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยอาจารย์ชัยยุทธ นนทะโคตร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ของตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยโครงการหมู่บ้านยั่งยื่น (Sustainable Village) นี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในปี 2567 อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา