โลโก้เว็บไซต์ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 ตุลาคม 2559 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๒๓๙๗๑-๘๐ ต่อ ๑๒๓๑ ในวันและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ผ่านทางอีเมล์ kanungnart@gmail.com ภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/ และ www.gprocurement.go.th ในวันที่  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

1. ประกาศประกวดราคาจ้างงาน

2. เอกสารประกวดราคาจ้างงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

3. BOQ

4. TOR ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบเสียงห้องประชุม (ครั้งที่ 2)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา