โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนาระบบการดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุนการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนาระบบการดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุนการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดย วัชรพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 244 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยโครงการพิเศษ นางสาวปิยะดา ครูบา หัวหน้างานกิจการนักศึกษา นายชนัญชัย อุทโท ครูพี่เลี้ยง นางสาวกันต์ฤทัย เนื้ออุ่น ครูพี่เลี้ยงหอพักนักศึกษา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนาระบบการดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุนการศึกษาให้นักศึกษาสามารถเรียนจบตามกำหนดเวลา ซึ่งเป็นกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 1 ทุน 5 ปี และรุ่น 2 ทุน 5 ปี เพื่อพบปะผู้ปกครองเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นซึ่งกัน รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบ้านและสถานศึกษา โดยมีนักศึกษาที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. นางสาวสุทธิดาพร  มูลสวัสดิ์ ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
  2. นายอัครเดช  กะทง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
  3. นายกนกพล วงษ์ราษฎร์ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
  4. นายสมชาย  เฌอมือ ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา