โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมร่วมมือกับ อบจ.เชียงราย การเตรียมความความพร้อมในการป้องกันเหตุสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมร่วมมือกับ อบจ.เชียงราย การเตรียมความความพร้อมในการป้องกันเหตุสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กันยายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 63 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      วันที่ 18 กันยายน 2566  รองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล  เกติยศ  รองคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ประภาส  สุวรรณ, อาจารย์ปกรณ์  เสรีเผ่าวงษ์, อาจารย์นฤนาถ  เหมะ, นางสาวกุลพรภัสร์  บุญกำพร้า ร่วมประชุมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่องการบริหารจัดการด้านสาธารณภัยและภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  เพื่อเตรียมความความพร้อมในการป้องกันเหตุสาธารณภัยทุกประเภท หากเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นจะได้สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ครอบคลุม 18 อำเภอได้ทันท่วงที โดย ดร.อังกูร  ว่องตระกูล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมโยธา  นำเสนอข้อมูลเรื่อง สภาพปัญหาการจัดการน้ำ ลุ่มน้ำโขงเหนือ ในเขตจังหวัดเชียงราย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา