โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างสมรรถะการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ Microsoft Power BI ให้กับบุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างสมรรถะการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ Microsoft Power BI ให้กับบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 5 สิงหาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 798 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      วันที่ 5 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างสมรรถะการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ Microsoft Power BI โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการกว่า 50 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป, ดร.วรีวรรณ  เจริญรูป, ดร.กรวิกา  ไชยวงศ์ และอาจารย์อัจฉราภรณ์  ชัยนันทนาพร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน สามารถดำเนินงานให้สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ บรรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถะการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้ Microsoft Power BI นี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 4 ห้องปฎิบัติการบัญชีดิจตอล อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา