โลโก้เว็บไซต์ มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 เมษายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 797 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                                ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดตั้งหน่วยอนุรักษ์พลังงานขึ้น เพื่อดำเนินงานการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน ตามกฏกระทรวงและพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘  นั้น

                                เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากร ให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วน หน่วยอนุรักษ์พลังงาน งานบริการ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้จัดทำประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รายละเอียดดังเอกสารแนบ >>>>ดาวน์โหลดเอกสารแนบ<<<<<

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา