โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายใต้โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อธิการบดี มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายใต้โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มีนาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 45 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                         วันที่ 14 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ลงพื้นที่สำรวจ ศึกษา สภาพปัญหาภายในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ หาแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อการเรียนรู้สู่การแก้ไขปัญหา ภายใต้โครงการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง(Chang Agent) ด้วยกลไก New Academic Staff โดยใช้พื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริเป็นรากฐานในการพัฒนา ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา