โลโก้เว็บไซต์ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ติมตามโครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งใจ ณ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ติมตามโครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งใจ ณ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 50 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันที่ 1 มีนาคม 2566 ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ติมตามโครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งใจ ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย โดยโครงการหนึ่งคนหนึ่งต้นหนึ่งใจนี้ เป็นโครงการที่นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธาจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม รักษาและดูแลธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดครั้งแรกในปี 2563 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในขณะนั้น เป็นผู้ปลูกโดยนักศึกษาจะต้องผลัดเปลี่ยนเพื่อดูแลต้นไม้ที่ตนเองปลูก จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามต้นไม้ที่ปลูก รวมทั้งปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ตาย ซึ่งต้นไม้ทั้งหมดได้เติมเชื้อเห็ดป่าในต้นตะเคียน และต้นงิ้ว โดยได้รับการสนับสนุนมาจาก สวนลูกไม้เดินทาง เรือนเพาะชำ ทสม.อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา