โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยประเภททุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยประเภททุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มีนาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 193 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยงานวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยประเภททุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยภายในโครงการจัดให้มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานวิจัย โครงการต้นแบบการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งสับปะรดและการเพิ่มประสิทธิภาพตามแนวความคิดไบโอรีไฟเนอรี่, โครงการแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานข้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย, โครงการศึกษาการบริหารจัดการชีวมวลจากข้าวโพดในเขตพื้นที่เชียงราย, การพัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเนื้อโคขุนสู่การเป็น Smart Farmers ของเกษตรกรตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย, การพัฒนาเส้นใยสับปะรดสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการพัฒนากระบวนการผลิตใยไหมสีทอง สำหรับวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านป่าเลา ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา