โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การนำขยะมาผลิตเป็นน้ำมันด้วยกระบวนการไพโรไลซิส กับเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การนำขยะมาผลิตเป็นน้ำมันด้วยกระบวนการไพโรไลซิส กับเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 ธันวาคม 2565 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 145 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์พงษ์  เสนาบุตร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การนำขยะมาผลิตเป็นน้ำมันด้วยกระบวนการไพโรไลซิส กับเทศบาลตำบลเวียงเทิง โดย นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือ ในการให้ความรู้ด้านการนำขยะมาผลิตเป็นน้ำมันด้วยกระบวนการไพโรไลซิสให้แก่ คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่บริการและรับผิดชอบเทศบาลตำบลเวียงเทิง เป็นผู้ดูแลระบบไพโรไลซิส ให้คำปรึกษา ประสานงาน ตลอดระยะเวลาในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การนำขยะมาผลิตเป็นน้ำมันด้วยกระบวนการไพโรไลซิส และให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ และนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา