โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิอร  สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยศยิ่ง พิทักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิอร  สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยศยิ่ง พิทักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งชีพ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 กันยายน 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 656 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอร  สิริมงคลเลิศกุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยศยิ่ง "พิทักษ์สิ่งแวดล้อมยิ่งชีพ" ในฐานะผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของการมอบเหรียญเกียรติยศให้กับนักวิชาการที่ได้กระทำคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะบากบั่นอดทนและเสียสละอย่างสูงจนบังเกิดผลดีต่อส่วนรวม ในด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งในครั้งนี้ นักวิชาการที่ได้รับรางวัลจำนวน 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช  พงษ์เพียจันทร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพมหานครฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา