โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ เรื่องการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กันยายน 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 697 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              นักศึกษาชายที่เกิดปี2545 หรือก่อนปี2545 ที่ยังไม่เคยผ่อนผันทหารกับมหาวิทยาลัยฯ หรือเคยผ่อนผันทหารกับสถาบันเดิม และไม่ได้เรียนวิชาทหาร ให้มาดำเนินการขอผ่อนผันทหารที่มหาวิทยายาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2565 โดยเตรียมเอกสารดังนี้
              1. แบบคำร้องขอผ่อนผันทหารฯ รับที่ห้องพยาบาล หรือดาวน์โหลด์ ในเว็บไซด์มหาวิทยาลัยฯ       
              2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร(สด.35)                                 จำนวน 2 ฉบับ            
              3. สำเนาหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9)                                   จำนวน 2 ฉบับ
              4. สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายในแผ่นเดียวกัน)        จำนวน 2 ฉบับ          
              5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)                                                 จำนวน 2 ฉบับ
                  (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน)
              6. สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่ 99 ม.10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 (งานกิจการนักศึกษา ผ่อนผันทหาร)

               * หมายเหตุ  หากพ้นระยะเวลาตามที่กำหนด นักศึกษา อาจไม่ได้รับสิทธิ์การผ่อนผันทหารฯ สอบถามเพิ่มเติม หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร กองการศึกษาเชียงราย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-723979 ต่อ1124,1144 เบอร์มือถือ 095-6757675 นางสาวจิณณ์ณิชา  อินยะพรม

เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม

1. ประกาศจากทางงานกิจการนักศึกษา

2. แบบฟอร์มการขอผ่อนผันทหาร

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา