โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น(ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น(ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กันยายน 2565 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 168 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 5 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีเชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น(ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2567 ในประเด็น การเชื่อมโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ระดับนโยบายสู่การพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ ทิศทางการพัฒนากบุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 แนวทางการดำเนินงานในแต่ละประเด็นการพัฒนา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมทีคการ์เด้นสปารีสอร์ทเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา